Welkom bij Kenniskring Leefwerelden van Jeugd van Hogeschool Inholland

Deze site geeft informatie over wat de kenniskring doet, over deelnemers en opdrachtgevers, activiteiten en producten, en verwijst naar andere sites over jongeren en jeugdonderzoek. Lectoraat en kenniskring maken sinds 1 september 2010 deel uit van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn.

Het lectoraat houdt zich bezig met kenniswerving over leefwerelden en opvoedsituaties van hedendaagse jeugd. Deze inzichten gebruiken we om de pedagogische begeleiding in de preventieve jeugdsector te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen als zwerfjongeren, laag opgeleide jeugd en migrantengezinnen. Doelgroepen die steun en zorg nodig kunnen hebben, maar veelal op afstand staan van professionele voorzieningen. De huidige Transitie Jeugdzorg vraagt van pedagogische en sociale professionals dat ze, veel meer dan voorheen, in staat zijn om aan te sluiten bij alle typen gezinnen en hen passende ondersteuning te bieden. Het lectoraat doet het praktijkonderzoek zowel zelfstandig als in samenwerking met andere kennisinstellingen. De resultaten zijn bruikbaar voor jeugdvoorzieningen, overheden en hoger beroepsonderwijs.

Onze missie

Missie van de kenniskring is het ontwikkelen van een traditie van onderzoek en consultancy. Dit draagt bij aan een betere afstemming van beroepspraktijken en opleidingen op de vragen en behoeften van jeugd en hun ouders. Lees verder>>

Nieuws

Jeugdzorg zoekt naar vorm

Oktober 2016
Interview Het Parool (22 oktober 2016). Lees verder>>

“We zijn niet allemaal hetzelfde”

Oktober 2016
We zijn niet allemaal hetzelfde. Diversiteit in opvoeding en opleiding is een mini-documentaire over Pedagogiek-student Jacqueline Tevreden. Waarom koos zij voor deze studie, hoe past dat in haar leven buiten de hogeschool, wat spreekt haar aan in de studie? Filmmaakster Anna Peeters heeft er een persoonlijke portret van gemaakt. Inspirerend voor (aankomend) studenten, docenten en praktijkbegeleiders.

Nieuw rapport – Jongeren & wijkteams. Verkennend onderzoek in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam

Juli 2016 – Lees verder>>

img-7302

Match voor de toekomst?

5 september 2016
Met de toenemende instroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) in Nederland groeit het aantal initiatieven om jonge asielzoekers te ondersteunen bij het vinden van hun weg in de samenleving. Veel initiatieven matchen jongeren aan (vrijwillige) maatjes of coaches met het doel hen wegwijs te maken in hun omgeving. Of hen te helpen bij het leren van de taal, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in opleiding, werk en vrije tijd. Wat maakt matchingscontacten waardevol en functioneel? Wat wordt er door uitvoerders van deze projecten mee beoogd? Dragen deze projecten bij aan maatschappelijke participatie van jongeren? Is er aanleiding om de opzet en begeleiding van deze maatjesprojecten te herzien?

Deze vragen zijn verkend in het onderzoek ‘Match voor de toekomst?’. Het rapport is hier te downloaden.

Dit project is mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland en uitgevoerd door Hogeschool Inholland en Stichting Alexander.

Een verkennend onderzoek naar de bijdrage van maatjesprojecten aan de maatschappelijke participatie van jonge alleenstaande asielzoekers

13 juli 2016
Op 23 juni 2016 presenteerden Pauline Naber en Adimka Uzozie hun onderzoek naar maatjesprojecten voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) tijdens een meeting bij Stichting Kinderpostzegels Nederland. Lees verder>>

RAAK-Pro onderzoek Triple P Tieners: presentatie op Helping Families Change Conference 2016 in Canada

6 juli 2016
De eerste bevindingen van het kwalitatieve onderzoek zijn uiteengezet tijdens de jaarlijkse internationale Triple P conferentie in Canada. Lees verder>>
Banff-Logo

Lectoraat Leefwerelden van Jeugd en Opleiding Pedagogiek zijn partners in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

19 november 2015
Op donderdag 19 november 2015 is de nieuwe Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) van start gegaan. Hierin werken het lectoraat Leefwerelden van Jeugd en de opleiding Pedagogiek van onze Hogeschool Inholland samen met de Vrije Universiteit, het Verwey-Jonker Instituut, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam, de gemeente Amsterdam en diverse praktijkpartners aan toegankelijke en effectieve zorg voor jeugd. Door middel van praktijkgericht onderzoek – bijvoorbeeld naar tevredenheid van ouders en jeugd, bereiken van migrantengezinnen, functioneren van ouder- en kindteams in de wijken – wordt bijgedragen aan verbetering van de zorg voor gezinnen én aan kennis die voor de opleidingen van belang is. Lees verder>>

Logo KeTJA

Nieuwe publicatie: Opvoeddebatten met migrantenvaders

5 maart 2015 – Lees verder>>

Nieuwe publicatie lectoraat Leefwerelden van Jeugd: Bouwstenen van een lerend systeem

19 februari 2015
Bij de nieuwe wijze om opvoed- en opgroeisteun op wijkniveau aan te bieden, is een cultuuromslag bij de betrokken professionals nodig. Het uitgangspunt waarbij ouders en kinderen zelf de regie hebben en houden over de opvoeding en de inzet van hulp, vraagt van de wijkteams jeugd en gezin een verandering in denken, handelen, houding en type expertise. De andere elementen waar de teams aan werken in hun weg naar professionalisering staan beschreven in het rapport: Bouwstenen van een lerend systeem. Lees verder>>

‘Alle Amsterdamse kinderen in 2033 op een gezond gewicht’

9 februari 2015
Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werken publieke en private instellingen samen om in 2033 alle kinderen op een gezond gewicht te krijgen. Een grote ambitie, waarvan de opleidingen in belangrijke mate bij te dragen hebben. Op 3 februari werd de problematiek en aanpak van (morbide) obesitas bij kinderen besproken bij het kennisatelier ‘Overgewicht van Kinderen, wiens probleem en verantwoordelijkheid?’, geïnitieerd door het lectoraat Leefwerelden van Jeugd en de opleiding Pedagogiek van Hogeschool Inholland. Lees verder>>

Presentatie tijdens internationale conferentie Triple P – februari 2015

Tijdens de 17th Annual Helping Families Change Conference op 26 en 27 februari 2015 presenteren onderzoekers hun tussentijdse bevindingen via een Posterpresentatie Triple P Teens en tijdens een Symposium Triple P and Ethnic Diversity.

HFCC-2015-alt-withdates

Onderzoek naar opvoedprogramma Triple P Tieners in Amsterdam is in volle gang!

14 juli 2014
Het onderzoek Versterken van opvoedsteun aan ouders van tieners is in volle gang! Onderzoekers, docenten, studenten en professionals van diverse welzijns- en jeugdzorginstellingen doen sinds september 2013 onderzoek naar de effectiviteit, de toegankelijkheid en het bereik van het opvoedprogramma Triple P Tieners in de regio Amsterdam. Lees verder>>

Onderzoeksprijs voor Lectoraat Leefwerelden van Jeugd

10 april 2014
Met het onderzoek Diversiteit in Vakmanschap heeft het lectoraat Leefwerelden van Jeugd de Onderzoeksprijs 2014 van Hogeschool Inholland in de wacht gesleept. “Het is een maatschappelijk relevant onderzoek, dat bovendien zeer leesbaar is, met mooie concrete aanbevelingen en waarin studenten nadrukkelijk aan het woord zijn”, aldus de jury. Lees meer>>

Levendige Masterclass Positief Opvoeden

31 maart 2014
Donderdag 20 maart jl. vond de masterclass Positief Opvoeden voor professionals, docenten, studenten en onderzoekers uit de regio Amsterdam plaats. Een unieke kans om kennis te maken met Dr. Alan Ralph, een van de ontwikkelaars van dit van oorsprong Australische programma dat onder de naam Triple P wereldwijd gebruikt wordt om ouders bij de opvoeding van hun kinderen te ondersteunen. De masterclass werd georganiseerd door het Lectoraat Leefwerelden van Jeugd en het Nederlands Jeugdinstituut. Lees verder>>

ZonMw Parel voor Kenniswerkplaats Tienplus

Lees verder>>

Diversiteit in Vakmanschap gekozen tot een good practice van ZonMw

Lees meer over Diversiteit in Vakmanschap>>

RAAK subsidie voor onderzoek naar opvoedingsondersteuning

Lees verder>>Inholland
Tienplus